گرامر عمومی – جمله واره صفتی

ضمیر موصولی و جمله واره صفتی

جمله واره صفتی و ضمایر موصولی

 

  • Who (for human) + verb
  • Whom (for human) + subj + verb
  • Which (for non-human) + verb
  • Which (for non-human) + subject+ verb
  • That (for all)
  • Whose (for both human and non-human) + noun
این مطلب را به دوستان خود پیشنهاد کنید
نظر خود را بنویسید

بایگانی نوشته ها
دسته بندی نوشته ها